Menu
Váš košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky agentury Dodoland ze dne 30.6.2016 (dále jen VSP)

 

I. Preambule

Zážitková agentura Dodoland provozovaná Zbyňkem Dokulilem, (IČO: 492 355 75, DIČ: CZ6902264369) se sídlem K Říčanům 793, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 (dále jen „poskytovatel“) je agenturou, která svým zákazníkům zajišťuje možnost využít nabídku zboží a služeb třetích osob, a to formou zakoupení Dárkového certifikátu, který je přenosný a opravňuje zákazníka, či osobu, které byl Dárkový certifikát řádně předán (zejména darován) k obdržení konkrétního zboží nebo konzumaci konkrétní služby či kombinace služeb vytvořené zákazníkem.

Zážitková agentura Dodoland též poskytuje poradenství svým zákazníkům při výběru a zajištění vhodných darů spočívajících ve službách (zážitkové aktivity) i zboží.

II. Definice pojmů

DODOLAND - Zážitková agentura Dodoland provozovaná Zbyňkem Dokulilem, (IČO: 492 355 75, DIČ: CZ6902264369) se sídlem K Říčanům 793, Praha 10 - Kolovraty, 103 00

Zákazník - Subjekt, který je v souladu s platným právním řádem oprávněn být účastníkem právních vztahů, který způsobem upraveným těmito VSP uzavře s DODOLANDem Smlouvu o zakoupení Dárkového balíčku. Za zákazníka se považuje i subjekt, který právním řádem či těmito VSP předpokládaným způsobem učiní poptávku vůči DODOLANDu směřující k uzavření Smlouvy o zakoupení zážitku.

Certifikát - Dárkový certifikát je listinou vydanou DODOLANDem, která oprávněného držitele opravňuje k realizaci zakoupených služeb. Certifikát není cenným papírem ve smyslu zvláštních právních předpisů (zejména zák. č. 89/2012 Sb.). Doba platnosti Certifikátu je 12 měsíců ode dne jeho vystavení, pokud není na Dárkovém certifikátu uvedeno jinak.

Obdarovaný - Subjekt, který získal způsobilost nabývat práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené Zákazníkem a stal se oprávněným držitelem Certifikátu. Obdarovaným je buď sám Zákazník či 3. osoba.

Dodavatel - Fyzická či právnická osoba oprávněná na území ČR v souladu s platným právním řádem vykonávat příslušnou činnost (zejména dodávat zboží či poskytovat služby), která na základě smluvního vztahu s DODOLANDem poskytuje plnění, které je obsahem nabízených služeb, Obdarovanému.

Zážitek - Obsahem Zážitku je souhrn služeb či zboží poskytovaných či dodávaných Dodavateli DODOLANDu.

Smlouva o koupi Zážitku- Smlouva uzavřená mezi DODOLANdem a Zákazníkem způsobem předpokládaným platným právním řádem a těmito VSP, kterou se zavazuje DODOLAND předat Zákazníkovi certifikát a zprostředkovat mu možnost realizovat u Dodavatele na základě předloženého Dárkového certifikátu zakoupený zážitek (dále také jen „kupní smlouva“).

Prostředek komunikace na dálku - Komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (§1820 an. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Adrenalinová činnost - Činnost, služba či aktivita, která je považována za vysoce nebezpečnou a i při vynaložení maximální péče ze strany DODOLANDu či Dodavatele nelze vyloučit vznik škod na zdraví či majetku. Adrenalinovou činnost vykonávají všechny subjekty na vlastní nebezpečí.

III. Informace o smlouvě a těchto VSP

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) Zákazník stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s jejich obsahem bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva se uzavírá v českém jazyce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Znění těchto Všeobecných obchodních podmínek je dostupné na internetových stránkách zážitkové agentury DODOLAND (www.dodoland.cz).

 

IV. Zakoupení Dárkového balíčku

Smlouva o koupi Zážitku

Zakoupení zážitku Zákazníkem probíhá na základě Smlouvy o koupi Zážitku. Předmětem Smlouvy o koupi zážitku je závazek DODOLANDu zajistit pro Zákazníka neodvolatelný příslib Dodavatele či Dodavatelů, že na základě Certifikátu předloženého Obdarovaným, Zákazníkem či jiným oprávněným držitelem, poskytnou Obdarovanému plnění ve formě poskytnutí vybrané služby, dodávky zboží či jiné předmětné plnění. Poskytnutí plnění Dodavatele Obdarovanému je považováno za samostatný smluvní vztah, není upraveno těmito VSP a subjektem tohoto právního vztahu není DODOLAND. V pochybnostech se má za to, že DODOLAND je pouze zprostředkovatelem. Za koupi Certifikátu se Zákazník zavazuje zaplatit sjednanou cenu. DODOLAND se zavazuje seznámit Zákazníka před uzavřením Smlouvy s obsahem jím sestaveného Zážitku, jakož i se všemi konkrétními podmínkami realizace Zážitku.

Uzavření smlouvy

Smlouva o koupi Certifikátu se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy DODOLAND akceptuje závaznou objednávku Zákazníka. Smlouvu je možno uzavřít v provozovně DODOLAND nebo Prostředky komunikace na dálku. Akceptaci závazné objednávky je DODOLAND povinen neprodleně oznámit Zákazníkovi, a to potvrzením o přijetí objednávky spolu s výzvou k úhradě ceny Zážitku v provozovně nebo Prostředky komunikace na dálku. Okamžikem akceptace závazné objednávky ze strany DODOLANDu se závazná objednávka považuje za uzavřenou smlouvu. Zákazník výslovně souhlasí s vedením veškeré komunikace mimo provozovnu DODOLAND Prostředky komunikace na dálku a to včetně vystavování příslušných dokladů. Zákazník je povinen před uzavřením smlouvy o koupi Zážitku poskytnout DODOLANDu pravdivé údaje nezbytné pro uzavření smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že uvedením nepravdivých údajů může být způsobena absolutní neplatnost smlouvy a odpovídá za škodu, která uvedením neplatných údajů vznikne.

Plnění DODOLAND

Na základě uzavřené Smlouvy o koupi Dárkového certifikátu DODOLAND vyhotoví Certifikát a způsobem sjednaným ve Smlouvě jej předá Zákazníkovi. Aktivaci Certifikátu provede DODOLAND bezprostředně po uhrazení ceny Zážitku.

Cena Zážitku

Ceny jednotlivých plnění, které mohou tvořit obsah Zážitku, zveřejňuje DODOLAND na svých internetových stránkách a jsou k dispozici na provozovně DODOLAND. Veškeré zveřejněné ceny jsou ceny orientační. Před uzavřením Smlouvy o koupi Zážitku je DODOLAND povinen seznámit Zákazníka s konečnou celkovou cenou Zážitku. V případě neuhrazení ceny Zážitku je DODOLAND oprávněn odmítnout vydat Certifikát či odmítnout jeho aktivaci.

Cenu a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může Zákazník uhradit DODOLANDu následujícími způsoby:

 • v hotovosti či na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce,
 •  v hotovosti nebo platební kartou na některé z uvedených poboček DODOLANDu
 • bezhotovostně převodem na účet DODOLANDU č. 2063816399/0800,
 • přes zabezpečenou platební bránu prostřednictvím platební karty

Společně s kupní cenou je Zákazník povinen zaplatit DODOLANDu také náklady spojené s balením a dodáním dárkového balíčku, stanovené v závislosti na způsobu zvolené dopravy nabízené na internetových stránkách DODOLAND. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do deseti (10) dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě platby prostřednictvím platební karty se kupní cena hradí bezprostředně po odeslání objednávky Zákazníkem. Při volbě bezhotovostní platby je Zákazník povinen uhradit kupní cenu Zážitku společně s uvedením variabilního symbolu platby. V tomto případě je závazek Zákazníka uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet DODOLANDu

Slevy

Slevy na zakoupené služby není možno kombinovat nebo sčítat s jinými slevami či akčními nabídkami.
 

V. Realizace Zážitku

Sjednání konkrétních podmínek realizace Zážitku

Po obdržení Certifikátu a uhrazení kupní ceny je Obdarovaný oprávněn k realizaci Zážitku. Za účelem realizace Zážitku obdarovaný kontaktuje DODOLAND a sjedná konkrétní podmínky realizace Zážitku. Po sjednání konkrétních podmínek realizace bude plnění, které je předmětem Zážitku, poskytnuto Obdarovanému Dodavatelem. Tímto krokem Obdarovaný stvrzuje, že se seznámil se zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a že s jejich obsahem bezvýhradně a plně souhlasí.

Rezervace termínu Dárkového balíčku musí být sjednána tak, aby předmětná služba byla realizována nejpozději do data platnosti Certifikátu. Žádost o rezervaci termínu musí být učiněna ve stanovené lhůtě před požadovaným termínem realizace Zážitku. Tato lhůta je vždy uvedena jako součást Žážitku.

Některé specifické zážitky je možno realizovat pouze v předem určeném termínu. O těchto termínech je Zákazník informován při zakoupení služby dále bude tato informce na internetových stránkách DODOLANDu u příslušného zážitku.

Konkrétní podmínky realizace balíčku

DODOLAND se zavazuje nabídnout termín realizace Obdarovanému do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti. Po potvrzení nabízeného termínu Obdarovaným obdrží tento od DODOLANDu závaznou rezervaci e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti a ta se tímto stává závaznou.

DODOLAND nenese žádnou odpovědnost pro případ, že příjemce služby sdělí, nebo jinak zpřístupní, ať už dobrovolně nebo z nedbalosti třetí osobě kód Certifikátu a třetí osoba znalost těchto informací zneužije pro využití služeb u poskytovatele služeb namísto příjemce služby.

Konkrétními podmínkami realizace Zážitku jsou zejména:

 • doba plnění
 • místo plnění
 • způsob plnění
 • storno podmínky
 • identifikace osoby či osob, které budou realizovat plnění odpovídající Zážitku
 • lhůta nutná k vyřízení rezervace plnění Zážitku (objednací lhůty Dodavatelů, dodací lhůty zboží atd.)
 • doklady a potvrzení nutná k realizaci Zážitku (např. řidičský průkaz, zbrojní průkaz, potvrzení lékaře atd.),
 • zvláštní způsobilost Obdarovaného k čerpání Zážitku (např. věk, fyzická kondice, zdravotní způsobilost atd.)
 • zvláštní věci nutné k realizaci Zážitku (specifické oblečení, ochranné pomůcky, stroje, nástroje atd.)
 • doplňkové možnosti čerpání Zážitku (diváci, pořízení fotografií či videonahrávek)
 • závislost na okolních vlivech (zejména počasí)
 • další náklady spojené s realizací Zážitku nezahrnuté v ceně Dárkového balíčku (jízdné, vstupné, poplatek za diváky, pojištění, správní či jiné poplatky atd.)
 • další zvláštní podmínky realizace Zážitku.

Změny podmínek realizace balíčku

Po sjednání konkrétních podmínek realizace mezi Obdarovaným a DODOLANDem si případné změny v době plnění, místě plnění a způsobu plnění Zážitku sjednává sám Obdarovaný přímo s DODOLANDem, jehož kontaktní údaje Obdarovaný obdržel při potvrzení termínu čerpání Zážitku.

Poskytnutí Dárkového balíčku Dodavatelem

Po sjednání konkrétních podmínek realizace Zážitku Obdarovaný po předložení Certifikátu Dodavateli obdrží plnění odpovídající obsahu Zážitku. Realizace plnění odpovídající Zážitku je považována za samostatný smluvní vztah mezi Obdarovaným a Dodavatelem. DODOLAND není účastníkem tohoto právního vztahu. V pochybnostech se má za to, že DODOLAND je pouze zprostředkovatelem.

V rámci realizace Zážitku

DODOLAND je

 • povinen seznámit Obdarovaného s detailním obsahem plnění odpovídajícího Zážitku a konkrétními podmínkami realizace Zážitku včetně storno podmínek
 • povinen poskytnout Obdarovanému maximální součinnost při sjednání konkrétních podmínek realizace Zážitku
 • povinen zprostředkovat realizaci plnění odpovídajícího Zážitku

DODOLAND není

 • odpovědný za škody na majetku či zdraví Obdarovaného vzniklé při realizaci plnění odpovídajícího Zážitku
 • povinen sdělit Obdarovanému cenu Zážitku, pokud to nesjedná předem se Zákazníkem
 • povinen vrátit Zákazníkovi či Obdarovanému zaplacenou cenu Zážitku, pokud k realizaci plnění odpovídajícího Zážitku nedojde z důvodů vzniklých na straně Zákazníka či Obdarovaného
 • povinen zprostředkovat plnění odpovídající Zážitku po uplynutí doby platnosti Certifikátu
 • povinen zprostředkovat plnění odpovídající Zážitku pokud je doba jeho realizace podmíněna sezónou a Zákazník, resp. Obdarovaný v době platnosti Dárkového certifikátu zahrnujícího tuto sezónu Dárkový balíček nerealizoval

Obdarovaný je

 • povinen řádně se seznámit s konkrétními podmínkami realizace Zážitku (vč. omezení realizace sezónou či pevně stanovenými termíny realizace), storno podmínkami a těmito VSP
 • povinen splnit všechny konkrétní podmínky nezbytné pro realizaci Zážitku
 • povinen respektovat pokyny DODOLANDu či Dodavatele při realizaci plnění odpovídajícího Zážitku
 • povinen předat Dodavateli před zahájením realizace Zážitku nepoškozený Certifikát v tištěné podobě (originál popřípadě vytištěný certifikát doručený v elektronické podobě) a prokázat svou totožnost platným dokladem totožnosti.

DODOLAND upozorňuje všechny své klienty, že v nabídce služeb je i zprostředkování činností či aktivit, které mohou být nebezpečné (adrenalinové činnosti) a i při maximální vynaložené péči ze strany všech může dojít ke vzniku škod na majetku či zdraví. DODOLAND i jeho smluvní partneři činí veškerá opatření, aby vzniku škod předešli, přesto musí své klienty upozornit, že činnosti, služby či aktivity zařazené do kategorie adrenalinových činností podnikají na vlastní nebezpečí.

Změna Zážitku

Na základě žádosti Zákazníka či Obdarovaného je možno změnit předmět plnění odpovídající Zážitku. Žádost o změnu musí být DODOLANDu doručena osobně či Prostředky komunikace na dálku nejpozději 2 měsíce před vypršením doby platnosti Certifikátu. Změnu Dárkového balíčku a vydání nového Certifikátu provede DODOLAND do jednoho měsíce od zakoupení ZDARMA. Po uplynutí této doby má DODOLAND právo za tuto změnu vyúčtovat tomu, kdo o změnu požádal, tj. Zákazníkovi či Obdarovanému, paušální poplatek ve výši Kč 300,- včetně DPH. Takto vyúčtovaný poplatek a případný nedoplatek při rozdílu cen Zážitku je splatný do 7 dnů ode dne doručení vyúčtování tomu, kdo o změnu požádal (Zákazník či Obdarovaný). Vyrovnání přeplatku ze strany DODOLANDu je možné pouze poskytnutím dalších služeb v ceně odpovídající výši přeplatku. Platnost nově vystaveného Dárkového certifikátu má stejné datum platnosti jako původní Certifikát!!! Výměna Certifikátu za jiný je možná pouze jednou.

Po uplynutí doby platnosti Certifikátu ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek DODOLANDu uplynutím doby platnosti zaniká.

 

VI. Následky neposkytnutí plnění odpovídajícího Zážitku

Absolutní nemožnost vzniklá z důvodů na straně DODOLANDU

V případě neposkytnutí plnění odpovídajícího Zážitku, ke kterým došlo v důsledku skutečností vzniklých na straně DODOLANDu či Dodavatele, je DODOLAND povinen poskytnout náhradní plnění v podobě výměny zážitku za jiný ve stejné hodnotě s dobou platnosti původního Certifikátu. Zákazník může tyto nároky svým prohlášením převést na Obdarovaného. Za absolutní nemožnost plnění se považuje stav, kdy není možno v době platnosti Certifikátu plnění poskytnout (zánik specifické věci či služby určené k plnění, zánik Dodavatele při neexistenci Dodavatele se stejným předmětem činnosti atd.)

Absolutní nemožnost plnění vzniklá na straně Obdarovaného

V případě neposkytnutí plnění odpovídajícího Dárkovému balíčku, ke kterým došlo v důsledku skutečností vzniklých na straně Obdarovaného, není DODOLAND povinen vrátit zaplacenou cenu Zážitku, pokud existuje možnost náhradního plnění ve formě nového Zážitku. Existenci překážky pro plnění je Obdarovaný povinen tuto skutečnost nejpozději do konce doby platnosti Certifikátu sdělit DODOLANDu a zvolit si z jeho nabídky náhradní Zážitek. Pokud tak v době platnosti Zážitku neučiní, jeho nárok zaniká. Platnost náhradního Zážitku se řídí datem platnosti původního Zážitku a jeho vystavení je zpoplatněno částkou Kč 300,- včetně DPH. Toto ustanovení se neuplatní, pokud dojde ke zmaření plnění v důsledku zavinění Obdarovaného (zejména neomluvené nedostavení se ve sjednaném termínu do místa plnění nebo zrušení termínu ve stanovené lhůtě, zaviněná nezpůsobilost – kupř. opilost, nerespektování konkrétních podmínek realizace Zážitku včetně sezónnosti či pokynů DODOLANDu nebo Dodavatele atd.). V těchto případech ztrácí Zákazník i Obdarovaný nárok na vrácení ceny Zážitku či na náhradní Zážitek. Obdarovaný je vždy povinen se řídit konkrétními storno podmínkami obdrženými při rezervaci termínu. Pokud Obdarovaný poruší jejich podmínky a rezervace bude zrušena později než je termín pro bezplatné storno nebo pokud se Obdarovaný k čerpání služby vůbec nedostaví, není oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti Certifikátu.

Krátkodobá nemožnost plnění z objektivních důvodů

V případě krátkodobé nemožnosti poskytnutí plnění odpovídající Zážitku, ke které došlo z objektivních důvodů, je oprávněn DODOLAND či Dodavatel upravit konkrétní podmínky realizace ZÁŽITKU tak, aby bylo možno plnění řádně a bezpečně provést (zejména změna termínu, změna místa, změna věci určené k plnění atd.). Za překážky způsobující krátkodobou nemožnost plnění se považuje zejména nepřízeň počasí, krátkodobá závada na věci určené k plnění, nemoc osoby poskytující plnění atd. Obdarovaný ani Zákazník v tomto případě nemají nárok na úhradu nákladů, které jim změnou konkrétních podmínek realizace Zážitku vznikly. V případě existence překážky plnění na straně Obdarovaného (nemoc, pracovní cesta atd.) je možno upravit konkrétní podmínky realizace Zážitku pouze v případě, že existenci překážky sdělí nejpozději 3 dny před termínem realizace Zážitku DODOLANDu. V takovém případě je Obdarovaný povinen nahradit DODOLANDu skutečné náklady (storno poplatky), které vznikly v souvislosti se změnou konkrétních podmínek realizace Zážitku. Pokud nemožnost plnění dle tohoto odstavce trvá déle než po dobu platnosti Certifikátu, je považována za Absolutní nemožnost plnění.

 

VII. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje Zákazníka, resp. Obdarovaného, tedy příjemce těchto služeb, nutné pro hladkou komunikaci s těmito osobami, budou ze strany DODOLANDu využity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy a následnou rezervaci služeb včetně potřebných změn. Zákazník, příp. Obdarovaný projevuje kromě souhlasu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami též souhlas s využitím jeho osobních kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby plnění této smlouvy a také pro účely firemních rozborů a statistik na dobu časově neomezenou. Se souhlasem Zákazníka, popř. Obdarovaného lze jeho osobních kontaktních údajů využít pro potřeby jeho zařazení do Věrnostního programu jako Účastníka. V případě, kdy je příjemcem služeb osoba odlišná od Zákazníka, Zákazník prohlašuje a stvrzuje, že získal souhlas od příjemce služeb s poskytnutím osobních údajů v uvedeném rozsahu. Příjemce služeb potvrdí svůj souhlas a správnost tohoto uvedeného prohlášení tím, že odebere od DODOLANDu služby dle smlouvy.

Zákazník, případně Obdarovaný má právo přístupu a opravy svých osobních údajů včetně dalších zákonných práv k těmto údajům, tedy i právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány elektronicky v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon číslo 101/2000 Sb. v platném znění) a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu poskytovatele služeb. Osobní údaje zákazníků nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou dodavatelů služeb a třetích osob zajišťujících doručení zboží, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v nejmenším nutném rozsahu pro plnění smlouvy (jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a email). Zákazník, příp. Obdarovaný projevuje souhlas s tím, že doručovatelé DODOLANDu využívají výše uvedené údaje k účelu doručení objednaného zboží a jsou oprávněni k tomuto účelu zmocnit i třetí osoby.

Veškeré materiály a informace na internetových stránkách DODOLANDu jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo stran s ním spolupracujících a nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez jeho písemného souhlasu.

 

VIII. Odpovědnost

Obecná odpovědnost

DODOLAND neodpovídá za škody na zdraví či majetku vzniklé při realizaci Zážitku. V případě Adrenalinových činností je realizace prováděna na vlastní nebezpečí Zákazníka, Obdarovaného či 3. osoby, jíž je služba poskytována.

Odpovědnost za vady, reklamace

V případě vad poskytnutých plnění odpovídajících Zážitku je povinen Obdarovaný uplatnit vady u DODOLANDu do 5 dnů ode dne realizace Zážitku. Uplatnění vady je Obdarovaný povinen učinit písemně. Toto ustanovení neplatí, pokud předmětem plnění odpovídajícího Zážitku byla dodávka zboží, u kterého Dodavatel poskytl záruku za jakost. V tomto případě se právní vztahy vznikající z titulu odpovědnosti za vady řídí obecnou právní úpravou.

 

IX. Závěrečná ustanovení, právní úprava

Veškerá práva a povinnosti vznikající ze Smlouvy o zakoupení Zážitku (tj. kupní smlouvy) jsou upraveny textem Smlouvy o zakoupení Zážitku a těmito VSP. Práva a povinnosti, které nejsou těmito dokumenty výslovně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

V případě uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku, má zákazník zejména právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Právo na odstoupení se v souladu s přísl. ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění nevztahuje na poskytování služeb, jestliže již s jejich plněním bylo se souhlasem Zákazníka započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění. Za započetí plnění je považována rezervace termínu zážitku. Zákazník, který využije práva na odstoupení od smlouvy, tak učiní písemně, přičemž pro zachování písemné formy postačí učinění prostřednictvím emailového sdělení zaslaného na adresu uvedenou na internetových stránkách DODOLANDu.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 30.6.2016, a to na dobu neurčitou. DODOLAND je oprávněn jednostranně změnit obsah těchto VSP. Změna se nedotýká právních vztahů vzniklých před její účinností.

V Praze dne 30.6.2016

 

Cena poskytovaných služeb a dopravy

Cena dárkového certifikátu je stanovena dohodou smluvních stran a zahrnuje veškeré specifikované náklady spojené s poskytnutím služby. Výše ceny vyplývá ze závazné objednávky, webových stránek DODOLANDu, případně z telefonického sdělení při telefonické objednávce. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

Zpoplatnění dopravy

K ceně poskytované služby bude připočten poplatek za doručení dárkového balíčku, ve výši stanovené dle Vámi zvoleného způsobu dopravy v rámci ČR:

 • osobní převzetí v našich pobočkách - zdarma
 • česká pošta - cena: 99,-Kč
 • elektronicky na e-mail - zdarma

Balné za jednotlivé dárky neúčtujeme.

Platební podmínky a způsob platby

Cena za Zážitek je splatná do 10 dnů od potvrzení objednávky dle platebních údajů odeslaných při objednávce. Cena dárkového balíčku je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na účet společnosti DODOLAND. Certifikát je na základě objednávky odeslán Zákazníkovi bezprostředně po obdržení objednávky.

Úhradu ceny lze provést těmito způsoby:

 • hotově na našich pobočkách.
 • dobírkou – úhradu provedete při převzetí Certifikátu od dopravce
 • bankovním převodem – po potvrzení objednávky získáte potřebné platební údaje
 • platební kartou online prostřednictvím platební brány

Dodací podmínky

Rychlost dodání Dárkového balíčku závisí na způsobu dopravy, který si zvolíte při objednávce.

Ihned při volbě zaslání emailem, po objednání jej obdržíte ve formátu PDF.

Do 2 dnů doporučenou zásilkou prostřednictvím České Pošty

Vždy se snažíme udělat maximum, abychom dodali Vámi objednané dárky co nejdříve. Omlouváme se tedy, pokud za výjimečných okolností, které nejsme schopni ovlivnit, dojde k mírnému zdržení doručení.

Závazek společnosti zážitkové agentury Dodoland dodat Zákazníkovi zboží je splněn doručením zboží v místě dodání zboží. Místem dodání zboží je místo takto označené Zákazníkem v objednávkovém formuláři.

Reklamační řád

Reklamační řád je souborem informací pro Zákazníka a Obdarovaného při uplatňování reklamace služeb zakoupených v Internetovém obchodě dodoland.cz.

Práva a povinnosti Zákazníka a Obdarovaného

Mají právo podat oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • e-mailem na adresu obchod@dodoland.cz
 • poštou na adresu provozovatele: Dodoland, K Říčanům 793, 103 00 Praha 10

Jsou povinni ve své reklamaci uvést:

 • číslo Dárkového certifikátu
 • co nejpodrobněji popsat závady v poskytnutých službách

Práva a povinnosti DODOLANDu

Dodoland rozhodne o uznání reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů a vyrozumí o tom Zákazníka elektronickou poštou, pokud se se Zákazníkem či Obdarovaným nedohodne jinak.

Uznaná reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

 

Copyright © 2024 - Společnost DODO land